Proffkunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Låsesmeden Tromsø AS for proffkunder.

1. Avtalevilkår
Disse salgs- og leveringsbetingelser, samt Låsesmeden Tromsø AS generell info og forbehold, gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt. For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning. Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

2. Tilbud og priser
Alle priser er oppgitt eks. mva. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder forbehold om endringer i innkjøpspriser og valutakurs. Skriftlige tilbud er gyldige i 2 mnd, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Tjenester faktureres etter Låsesmeden Tromsø AS til enhver tid gjeldende standard timepriser. Rabatter og priser som avviker fra Låsesmeden Tromsø AS standard betingelser må være skriftlig avtalt.

3. Leveringstid
Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt Låsesmeden Tromsø AS har mottatt ordrebekreftelse signert av kunde, til varen er leveringsklar og tjenesten er levert. Oppgitt leveringstid forutsetter at kunden har gjort nødvendige forberedelser på monteringsstedet slik at leveransen kan skje med kontinuerlig fremdrift, uten forsinkelser. Bestillinger er bindende. Eventuelle ønsker om avbestilling aksepteres mot at økonomiske tap dekkes av kunde (minimum 40% av salgsverdi). Ved kjøp av spesialprodukter, eller varer og systemer som tilpasses/produseres etter kundens spesifikasjoner, vil ikke avbestilling være mulig.

4. Frakt og forsikring
Varer leveres Ex. Works. Eventuell frakt skjer på kundens regning og risiko.

5. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser ved kjøp av varer er kontant ved levering/henting, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Låsesmeden Tromsø AS fakturerer løpende etter tilført mengde og kan kreve forskuddsfakturering ved bestilling. Med tilført mengde menes enten tilført byggeplass eller tilført prosjektlager hos Låsesmeden Tromsø AS. Dersom ikke annet er avtalt gjelder 10 dagers betalingsfrist. Ved utstedelse av faktura kan Låsesmeden Tromsø AS kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste. Ved forsinket betaling beregnes 12 % rente pro anno. Purregebyr påløper etter gjeldende prisliste. Ved mislighold av en eller flere av Låsesmeden Tromsø AS fordringer, forfaller alle Låsesmeden Tromsø AS fordringer mot kunden straks til betaling.

6. Salgspant
Låsesmeden Tromsø AS har salgspant/eiendomsrett i leverte varer inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Låsesmeden Tromsø AS.

7. Produktegenskaper
Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses er det kundens ansvar å spesifisere tilpasningen.

8. Reklamasjon
Kunden plikter å kontrollere mottatte varer ved mottak. Retur av varer kan bare skje ved reklamasjon og etter avtale med Låsesmeden Tromsø AS, med påført pakkseddel- og faktura nummer. Låsesmeden Tromsø AS er bare ansvarlig for mangel dersom Kjøperen har gitt skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, eller kunden burde ha oppdaget mangelen – dog ikke senere enn 2 år. Utbedring av omforente reklamasjonsforhold utføres i ordinær arbeidstid mellom kl 08:00 – 16:00 dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

9. Ansvarsforhold
Låsesmeden Tromsø AS er ikke ansvarlig for feil eller mangelfull prosjektering/beskrivelser som kjøper har ansvaret for, feil ved annen installasjon, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av varen og dens deler, eller bruk av ikke originale deler. Med deler forstås i denne sammenheng også nøkler og nøkkelemner. Låsesmeden Tromsø AS svarer ikke for indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. Låsesmeden Tromsø AS ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det vederlag som er betalt for varen/tjenesten.

10. Prosjektleveranser
Kunden er ansvarlig for at alle nødvendige forberedende arbeider er utført i tide og innen eventuell avtalt frist og at Låsesmeden Tromsø AS har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Ved forsinket levering som skyldes Kunden, kan Låsesmeden Tromsø AS kreve betaling som om oppdraget var utført til avtalt tid, med tillegg av eventuelle kostnader som følge av forsinkelsen. Kunden skal stille rom for sikker, midlertidig lagring av varene på/ved arbeidsstedet, og sikre at Låsesmeden Tromsø AS får tilgang til vanlige bekvemmeligheter som spiserom og toalett.

Prosjektleveranser

Salgs- og leveringsbetingelser for Låsesmeden Tromsø AS for prosjektleveranser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt. Hvis annet ikke er nevnt i forespørsel eller i dette dokument gjelder Norsk Standard NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8415, NS 8416 eller NS 8417 for leveransen. Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe til veie nødvendig underlag som beskrivelse, kravspesifikasjon og tegninger, og må også bære kostnaden for dette. Kunde har ansvaret for å avklare grensesnitt.

Tilbud og priser
Ved skriftlig tilbud eller avtale indeksreguleres prisen fra tilbudets utløpsdato til ferdigstillelsesdato, uavhengig av bestillingsdato. Indeksregulering omfatter både varer og tjenester.

Prosjektering
Ved omprosjektering forutsetter vi at endrede dokumenter er tydelig merket med aktuelle endringer. Endringer etter at tilbudet er gitt, prises og faktureres som tillegg. Dette gjelder også regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser. Dersom tilbud gis under utførelsen, skal prisene i slike tilbud prisreguleres.

Låssystem
Dersom ikke annet er nevnt, tilbys patenterte systemsylindre i distributørnivå for dørbladtykkelse 40-55mm. Nøkler er ikke medtatt.

Dørleverandør
Tilbudet inkluderer ikke produkter som blir levert fra dørleverandøren som: hengsler, låskasser, mekaniske sluttstykker, karmoverføringer inklusive rørtrekk i dør, bakkantsikringer, kant- og automatskåter, espagnoletter, sparkeplater, heveterskler og dørkikkerter. Dette er i henhold til rollefordelingen i NS 3919. Låsesmeden Tromsø AS har ikke ansvar for koordinering mot dørleverandøren, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dørautomatikk
Dersom tilbudet inneholder dørautomatikk gjør vi oppmerksom på at det må være tilstrekkelig godt skruefeste (forsterket) i vegg over dør og karm. Dørautomatikk monteres som std på innside av dør (karmside), med skyvende funksjon. Tilstrekkelig klaring/plass over karm for plassering av automatikken er derfor påkrevd. 230V driftsspenning og UPS er ikke medtatt i vårt tilbud med mindre det er beskrevet. Tilbudt automatikk forutsetter at bygget har balansert ventilasjon og at Low Energy kan benyttes for å tilfredsstille kravene i NS EN 16005 uten bruk av sensorlister.

Elektroleverandør
Grensesnitt elektroleverandør. 230v strøm, kabling og føringsveier forutsettes levert av elektriker og er ikke medtatt i vårt tilbud. Ved delleveranse (mekanisk/elektro mekanisk) i dørmiljø, avsluttes vår kabelføring over dør, eller terminert i grensesnittboks dersom det er beskrevet. Plassering av tilbudt utstyr skjer i henhold til gjeldende forskrifter dersom ikke ARK/RIE i forkant av montering har beskrevet annet.

Dørleveranse
Hvis tilbudet inneholder leveranse av dører, må lysåpninger være tilpasset og forsterket for dørblad og karm. Alle lysåpninger må være komplett ferdig for seriemontering av dører i produksjonsområdet.

Kommunikasjon
E-post til avtalt adresse regnes som skriftlig kommunikasjon dersom ikke annet er avtalt.

Ansvarsrett
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller ikke krav til ansvarsrett for vårt fagområde, og følgelig har vi ikke sentral eller lokal godkjenning.

Monteringsforutsetninger
Vi har beregnet kun hele arbeidsdager ved hvert oppmøte på byggeplass, såfremt annet ikke fremgår av fremdriftsplan eller annen styringsplan. Utkalling utover dette betraktes som regningsarbeid. Alle veggflater skal være ferdige og dører (dørblad og karm) skal være innsatt, justert og kunne lukkes, samt være tilgjengelig for fortløpende seriemontering i produksjonsområdet. Dette gjelder også for føringsveier levert av elektro. Dørblad og karm skal være forberedt for, og hvis nødvendig være forboret, gjenget og forsterket for de tilbudte produkter. Etterjustering av dørlukkere og annet beslag utføres en gang etter montasje. Ventilasjonsanlegget skal da være innregulert.

Rigg og drift
Et egnet låsbart oppbevaringsrom for materiell må stilles til vår disposisjon i anleggsområdet under hele utførelsesperioden.

Rydding etter eget arbeid
Vi er kun ansvarlig for opprydning og rengjøring etter eget arbeid. Eventuelle krav om dette, skal dokumenteres skriftlig og varsles oss fortløpende for eventuell godkjenning.

Felleskostnader
Generelle felleskostnader i forbindelse med vakthold, rengjøring og malingsflikk er ikke med i vår kalkulasjon og vi dekker således ikke slike kostnader.

HMS/KS
Vi har systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Ved rehabiliteringsarbeid tar vi forbehold om arbeid i asbestholdig materiale. Nødvendig kontroll av mistenkelig materiale og eventuell sanering av dette utføres i tilfelle av dere. Låsesmeden Tromsø AS har eget kvalitetssikringssystem med prosedyrer for eget arbeid.

Kontroll/prøving
Det er beregnet en befaring/test utover vår egen funksjonstest. Befaringer og tester utover dette vil bli fakturert etter medgått tid.

Endrings- og regningsarbeid
Endrings- og/eller regningsarbeid utføres kun ved skriftlig bestilling. Arbeid som bestilles nær en overtakelse eller en delovertakelse, kan ikke forventes utført før etter overtakelsen. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid.

Forsinkelse/fremdrift
Ved forsinkelse eller forlengelse utover avtalt tidsrom for produksjon reguleres prisen på den leveransen som utføres senere i henhold til SSBs indeks for boligblokk. Forseringskostnader som følge av endring i avtalt fremdrift medfører priskonsekvens.

Avbestilling og retur
Ved betydelige endringer (avbestilling) av enkelte poster tas forbehold om enhetsprisene for de øvrige postene i tilbudet. Allerede innkjøpte produkter, samt produsert systemsylindere krediteres ikke ved retur. Varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas ikke i retur. Unntak fra denne hovedregelen kan kun skje for lagerførte varer når helt spesielle grunner foreligger og under forutsetning av at varene og emballasjen er i prima stand mot Låsesmeden Tromsø AS til enhver tid gjeldende avbestillingsgebyr. Dersom avbestillingsgebyret ikke dekker det faktiske tap Låsesmeden Tromsø AS påføres ved avbestilling, skal kunden isteden erstatte det økonomiske tapet som Låsesmeden Tromsø AS lider som følge av avbestillingen.

Eiendomsrett materialer
Låsesmeden Tromsø AS har salgspant i solgte gjenstander inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Låsesmeden Tromsø AS. Retten til salgspant gjelder med de begrensninger som er beskrevet i panteloven §§ 3-14 flg. Så lenge Låsesmeden Tromsø AS har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde materiell forsvarlig vedlikeholdt. Videresalg av materiell må ikke

Service og vedlikehold
Eiendomsbesitter er ansvarlig for å besørge nødvendig service og vedlikehold etter installasjon. Dette er et krav blant annet for å oppfylle NS – EN 16005:2012 og for at garantier og reklamasjonsrett skal gjøres gjeldende.

Forbruker/privatkunde

Salgs- og leveringsbetingelser for Låsesmeden Tromsø AS ved forbrukerkjøp.

1. Avtalevilkår
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt eller følger av ufravikelig forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Salgs- og leveringsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev eller lignende. Kunden plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

2. Tilbud og priser
Ved individuelle pristilbud oppgis pris inkl. mva. og offentlige gebyrer. I Låsesmeden Tromsø AS generelle prislister er alle priser oppgitt eks. mva og offentlige gebyrer. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser, herunder forbehold om endringer i innkjøpspriser og valutakurs. Tjenester faktureres etter Låsesmeden Tromsø AS til enhver tid gjeldende standard timepriser. Rabatter og priser som avviker fra Låsesmeden Tromsø AS standard betingelser må være skriftlig avtalt.

3. Levering
Produktet skal være leveringsklart til avtalt leveringstid. Dersom det ikke er inngått avtale om leveringstid, skal produktet leveres uten unødig opphold. Hvis kunden ikke kan hente eller motta produktet til avtalt tid, vil lagring besørges for kundens regning og risiko. Bestillinger er bindende, men avbestilling kan skje før levering mot Låsesmeden Tromsø AS til enhver tid gjeldende avbestillingsgebyr. Dersom avbestillingsgebyret ikke dekker det faktiske tap Låsesmeden Tromsø AS påføres ved avbestillingen, skal kunden istedet erstatte Låsesmeden Tromsø AS tap.

4. Frakt
Eventuell frakt må avtales særskilt. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved Låsesmeden Tromsø AS egen distribusjon av produktene.

5. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser ved kjøp av varer er kontant ved levering/henting, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Bestillingsvarer og varer som produseres etter spesifikasjon betales kontant ved bestilling. Ved store leveranser og bestillinger kan Låsesmeden Tromsø AS kreve forskuddsbetaling med inntil 50 % ved bestilling og resten ved overlevering. Fraktkostnader kan alltid kreves forskuddsbetalt. Med store leveranser menes leveranser over NOK 100 000,- inkl. mva. Ved kjøp av tjenester faktureres kunden basert på timelister, med 10 dagers betalingsfrist dersom ikke annet er avtalt. Ved utstedelse av faktura kan Låsesmeden Tromsø AS kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste. Purregebyr påløper etter gjeldende prisliste. Ved mislighold av en eller flere av Låsesmeden Tromsø AS fordringer, forfaller alle Låsesmeden Tromsø AS fordringer mot kunden straks til betaling og Låsesmeden Tromsø AS har rett til å holde
eventuelle gjenstående leveranser tilbake inntil betaling er mottatt.

6. Salgspant
Låsesmeden Tromsø AS har salgspant i solgte gjenstander inntil betaling av kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er fullt og helt mottatt av Låsesmeden Tromsø AS.

7. Produktegenskaper
Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses individuelt, er det kundens ansvar å spesifisere hvilke tilpasninger som skal gjøres. Kunden bærer risikoen for at de spesifikasjoner som gis er korrekte og tilstrekkelige. For øvrig gjelder forbrukerkjøpsloven § 48.

8. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller tjenesten, plikter kunden innen rimelig tid (maksimalt to måneder) etter at mangelen ble/burde blitt oppdaget å gi skriftlig melding om dette til Låsesmeden Tromsø AS. Dersom ikke annet er avtalt, har forbrukeren rett til å bytte varen innen 14 dager etter at varen er levert. Ved bytte kan forbrukeren velge mellom en annen vare med verdi tilsvarende salgssummen eller rett til tilsvarende prisreduksjon ved annet kjøp hos Låsesmeden Tromsø AS. Forbrukeren kan likevel ikke bytte varen dersom bytte vil være uforenlig med varens beskaffenhet, føre til verdiforringelse eller innebære en urimelig kostnad for Låsesmeden Tromsø AS. Rett til å bytte gjelder ikke dersom varen er tilvirket eller spesielt for kjøperen. Originalkvittering må fremvises. Utbedring av omforente reklamasjonsforhold utføres i ordinær arbeidstid mellom kl 08:00 – 16:00 dersom ikke annet er avtalt skriftlig. For øvrig henvises det til forbrukerkjøpslovens bestemmelser om reklamasjon.

9. Ansvarsforhold
Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kunden reklamerer over rettidig, er Låsesmeden Tromsø AS forpliktet til å avhjelpe. Låsesmeden Tromsø AS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Krav om utbedring eller omlevering forutsetter at gyldig kjøpsbevis kan framvises som viser at reklamasjonsfrister er overholdt. Låsesmeden Tromsø AS mangelsansvar er under enhver omstendighet beløpsmessig begrenset til det leverte produktet/tjenestens verdi. Låsesmeden Tromsø AS er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

10. Leveringshindringer/Force Majeure
Hvis det inntrer forhold utenfor Låsesmeden Tromsø AS kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Låsesmeden Tromsø AS oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Låsesmeden Tromsø AS uten ansvar for følgene derav.

11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der kunden bor. For enhver tvist som måtte oppstå mellom partene om ytelser etter denne avtalen, vedtar partene Tromsø tingrett som verneting.

Avtal gratis befaring
eller videobefaring!

  • Trenger du bedre kontroll og fleksibilitet rundt nøkkelhåndtering?
  • Ønsker du en dynamisk tilpasset og fleksibel tilgang?
  • Ønsker du oversikt på dine dørmiljøer og brukere med loggføring og status?

FYLL UT SKJEMA OG FÅ GRATIS BEFARING